Nawigacja

Zmiany ustawy Prawo własności przemysłowej

24 lutego 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Zmiana związana jest z dostosowaniem ustawy do zewnętrznych uwarunkowań, oraz skutków wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Najważniejsze zmiany w projekcie dotyczyć mają m.in.:

a. Zmian opłat i kosztów, a dokładnie możliwości obniżenia opłat za zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego oraz wzoru przemysłowego.

b. Zmiany w postrzeganiu „nowości” wynalazku, dotyczy to sytuacji w której np. na skutek nadużycia (np. kradzieży) nastąpi ujawnienie, które powoduje, że wynalazek nie może zostać zgłoszony do ochrony. Projekt zmiany ustawy zakłada, jeżeli doszło do nadużycia to wówczas, uprawniony z patentu będzie przez okres 6 miesięcy zgłosić rozwiązanie do ochrony otrzymując tzw. „ulgę w nowości”.

c. Osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Polski  nie będą musiały przymusowo korzystać z usług rzecznika patentowego, jak to miało miejsce dotychczas (obowiązek w stosunku do osób prawnych nie mających siedziby na terytorium Polski jest zachowane).

d. Zmiany doprecyzować mają również kwestie wynagrodzenia dla twórców, w przypadku m.in. stosunku pracy

Projekt zmian dotyczy również innych aspektów, jednakże ich ostateczny kształt i zakres ze względu na konieczność uchwalenia ich przez Parlament, zależeć będzie od tego co posłowie uchwalą.