Nawigacja

Założenia projektu

Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii (ZPTT) jest projektem innowacyjnym realizowanym w ramach działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Specyfika projektu innowacyjnego polega na dwuetapowości realizowanych projektów:

  • Pierwszy etap polega na zebraniu szczegółowych danych oraz zbadaniu oczekiwań, barier i problemów stojących przed grupą docelową projektu w zakresie wsparcia współpracy nauki i biznesu oraz testowaniu narzędzi powstałych w ramach projektu.

  • Drugi etap polega na upowszechnianiu gotowego narzędzia.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane wzięciem udziału w fazie konsultowania funkcjonalności Zachodniopomorskiej Platformy Transferu Technologii.