Nawigacja

Orzeczenia

W niniejszej zakładce prezentowane są wyniki analizy orzecznictwa sądów oraz organów administracji publicznej dotyczących zagadnienia transferu technologii (stan na dzień 31.03.2015).
Na potrzeby niniejszego opracowania poprzez transfer technologii rozumie się wszelkie transakcje gospodarcze, których przedmiotem jest obrót szeroko rozumianą wiedzą techniczną, technologiczną i gospodarczą, której źródła leżą w działalności badawczo-rozwojowej. Pojęcie to oznacza zatem różne formy komercjalizacji rezultatów prac naukowych, niekiedy wyłącznie czysto koncepcyjnych. 
Tak zakreślony obrót „wiedzą” lub „informacjami” jest możliwy tylko dzięki temu, że posiadają one wartość rynkową. Wartość ta wynika zaś z jednej strony z samej możliwości przemysłowego (gospodarczego) ich wykorzystania, a z drugiej z zapewnienia możliwości kontroli kto, kiedy i w jaki sposób z nich korzysta. Ta ostatnia okoliczność jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki temu, że te zasoby intelektualne są prawnie chronione, głównie za pomocą praw wyłącznych.
W związku z powyższym zakres merytoryczny niniejszego opracowania obejmuje szeroko rozumianą krajową praktykę orzeczniczą dotyczącą wszystkich kluczowych elementów transferu technologii jako procesu gospodarczego następujących organów: sądów powszechnych, sądów administracyjnych, organów podatkowych – w sprawach indywidualnych i ogólnych interpretacji podatkowych, Krajowej Izby Odwoławczej.
Ponieważ kluczowe znaczenie dla zagadnienia transferu technologii mają prawa przysługujące do jego przedmiotu, a więc prawa własności intelektualnej, niniejsze opracowanie obejmuje następujące podstawowe elementy tego rodzaju transakcji gospodarczych:
  1. Orzeczenia dotyczące podmiotów uprawnionych do własności intelektualnej będącej przedmiotem transferu technologii

  2. Orzeczenia dotyczące zasad obrotu prawami własności intelektualnej

  3. Orzeczenia dotyczące komercjalizacji własności intelektualnej w sferze zamówień publicznych

  4. Orzeczenia dotyczące podatkowych i rachunkowych aspektów obrotu prawami własności intelektualnej