Nawigacja

Działalność B+R do zmiany

13 marca 2015 Prezydent RP Bronisław Komorowski skierował do sejmu pakiet zmian niektórych ustaw odnoszących się do innowacyjności. Zaproponowane zmiany dotyczyć mają m.in. ustaw: o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o instytutach badawczych czy ustawa o Polskiej Akademii Nauk.

Zmiany dotyczyć mają m.in.: wprowadzenia korzystnych zmian podatkowych dla osób fizycznych oraz osób prawnych. Planuje się również zmiany w zasadach dysponowania majątkiem jednostek naukowych (m.in. planowane jest zwiększenie progu do wartości 250 000 euro działań związanych z rozporządzaniem mieniem jednostki naukowej, które nie będzie wymagać zgody Ministra Skarbu Państwa, progi mają zostać również podniesione w przypadku instytutów badawczych do 134 000 euro oraz instytutów naukowych PAN do 250 000 euro)

Planowany termin wejścia w życie przepisów to 1 stycznia 2016 roku, za wyjątkiem zmian odnoszących się do zmian w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, których wejście w życie planowane jest na 1 października 2016 r.